VEGA DRIVERS NAVIGATOR - VEGA - ŠKOLENÍ - 1.NÁVODY - Práce s dokumenty
Jdi na obsah Jdi na menu
 


Práce s dokumenty

2. 4. 2024

 

 

Jdi na menu

PODÍVEJTE SE NA PODROBNÉ NÁVODY 

SEE DETAILED INSTRUCTIONS

СМОТРИТЕ ПОДРОБНУЮ ИНСТРУКЦИЮ

 

 

 

 

vegaczech-logo.jpg

 

Výsledek obrázku pro práce s dokumenty

 

 

 

 

 

Práce s dokumenty

Working with documents

Робота з документами

 

 

 

 

Před začátkem práce, dostaneme tyto dokumenty:

Before starting work, we get these documents:

Перед початком роботи ми отримуємо ці документи:

 

 

 

První - je zadání naší práce:

The first - is the assignment of our work:

1. Перше - це призначення нашої роботи:

 

 

 

 

V dokumentu vždy najdeme své jméno a spolu s naším jménem je VIN kód vozu, který budete řídit:

We will always find your name in the document and, along with our name, the VIN of the car you drive:

На документі ми завжди знаходимо своє ім'я, а поруч з нашим ім'ям - код VIN автомобіля, який ви будете їздити.

 

Na dokumentu najdeme trasu kudy máme jet:

On the document we find the way we should go:

На документі ми знаходимо шлях, яким ми повинні йти.

 

Na dokumentu najdeme adresy čerpacích stanic kde máme tankovat palivo:

On the document we find the addresses of the filling stations where we should refuel:

На документі ми знаходимо адреси АЗС, де ми повинні заправлятися.

 

 

 

 

20240308182538_001.jpg

 

 

 

img_20240308_182917.jpg

 

V levém horním rohu je adresa, kde si vyzvedneme auto: 

In the upper left corner is the address where we pick up the car:

У верхньому лівому куті знаходиться адреса, куди ми підбираємо автомобіль:

 

 

img_20240308_183018.jpg

 

 

 

Vpravém rohu je adresa, kam odvezeme vozidlo:

To the left below the first address is the address where we take the vehicle:

Ліворуч, під першою адресою, знаходиться адреса, куди ви їдете:

 

 

img_20240308_182949.jpg

 

 

 

V levém rohu je kód, který použijeme při zahájení práce v pracovní aplikaci, a jako stav km při tankování. To znamená, když se terminál při placení zeptá na stav KM, zadáme tento číselný kód, k té dané práci.

In the left corner is the code that we will use when starting work in the work application and as the km status when refueling. This means that when the terminal asks about the status of the KM during payment, we enter this numerical code for that given job.

В левом углу находится код, который мы будем использовать при начале работы в рабочем приложении и как статус пробега при заправке. Это значит, что когда терминал при оплате спрашивает о статусе КМ, мы вводим этот числовой код для данного заказа.

 

 

img_20240308_183054.jpg

 


 

 

vegaczech-logo.jpg

 

 

 

Druhý dokument - CMR:

Second Document - CMR:
2. Другий документ - CMR:
 

 

 

ua-page-002.jpg

 

 

V řádku číslo 18 se podepiš vedle svého jména

In line number 18, sign next to your name

У рядку № 18 підпишіть поруч із своїм ім'ям

 

 

 

img_20190617_105832.jpg

 

 

 

Pokud není v řádku 23 podpis, tak ho podepiš:

If there is no signature in line 23, sign it:

Якщо в рядку 23 немає підпису, підпишіть його:

 

 

 

img_20190617_110004.jpg

 

 

V řádku 25 napiš do prvního kolonky stav tachometru vozidla na startu:

On line 25, in the first box, enter the vehicle's tachometer status at start:

У рядку 25 у першому полі введіть статус тахометра автомобіля під час запуску:

 

 

U řádku 25 se do poslední kolonky napíše stav tachometru na konci naší práce

At line 25, the status of the speedometer at the end of our work is written to the last column

У рядку 25 стан спідометра в кінці нашої роботи записується в останню колонку

 

 

 

pozor.jpg

 

 

 

 

 

Pokud nevezeš auto do cíle, ale pouze na místo, odkud ho poveze dál někdo jiný, tak v kolonce 25 napíšeme název místa kde automobil necháme, a aktuální stav tachometru

If you do not drive your car to the destination, but only to the place where it is carried by someone else, we will write in the box 25 the name of the place where we leave the car and the current status of the speedometer

Якщо Ви не ведете свій автомобіль до пункту призначення, але тільки до місця, де його несе хтось інший, ми напишемо в полі 25 назву місця, де ми залишаємо автомобіль, і поточний стан спідометра.

 

 

img_20190617_110104.jpg

 

 

 

Do řádku 26 napíšeme číslo naší poznávací značky, a do vedlejší kolonky opíšeme váhu vozidla z konky číslo 11.

In line 26, we will write our license plate number, and we will describe the weight of the vehicle from number 11 in the next box.

У рядку 26 ми напишемо наш номерний знак, і опишемо вагу транспортного засобу з номера 11 у наступному полі.

 

 

 

Do řádku č.5. zapíšeme čísla doprovodných dokumentů, pokud jsou k vozidlu k dispozici. (Faktura, T1, ATR, EX atd)

To line no. 5. we write down the numbers of the accompanying documents, if they are available for the vehicle. (Invoice, T1, ATR, EX, etc.)

К строке № 5. записываем номера сопроводительных документов, если они имеются на транспортное средство. (Счет-фактура, T1, ATR, EX и т. д.)

 

 

 

img_20240309_082134.jpg

 

 

 

Vyplněný dokument se zobrazí v plném rozlišení, po kliknutí:

The filled document is displayed in full resolution after double clicks:

Заповнений документ відображається в повному дозволі після подвійного клацання:

 

 

 

 

cmr-navod.jpg

 

 

 

 

 


 

 

vegaczech-logo.jpg

 

 

 

 

Třetí dokument  - VCR:

The third document - VCR:

3. Третій документ - VCR:

 

 

 

Dokument je určen pro zápis stavu automobilu. Do dokumentu se zapisují škody na automobilu podle kódu k tomu určených. 

The document is designed to write a car status. Damage to the car is recorded in the document according to the designated code.

Документ призначений для написання статусу автомобіля. Пошкодження автомобіля заносяться в документ відповідно до призначеного коду.

 

 

 

ua-page-007.jpg

 

 

 

Dokument musí obsahovat ID práce, typ automobilu, VIN kod automobilu, odkud automobil jede, kam automobil jede, naší poznávací značku, datum začátku práce, datum konce práce.

The document must contain the job ID, the type of car, the VIN code of the car, where the car is going, where the car is going, our license plate, the start date of the work, the end date of the work.

Документ повинен містити ідентифікатор завдання, тип автомобіля, код VIN автомобіля, куди йде автомобіль, куди їде автомобіль, номерний знак, дату початку роботи, дату закінчення роботи.

 

 

 

Pokud je vozidlo v pořadku, napíšeme OK, a podepíšeme

If the vehicle is OK, we write OK and sign

Если с автомобилем все в порядке, пишем ОК и подписываем

 

scan-11-bre-24-23--05--58-17101948222581.jpeg

 

 

Dokument potvrdí každý řidič, který se zúčastní převozu vozidla.

The document is confirmed by every driver who takes part in the vehicle transfer

Документ подтверждается каждым водителем, принимающим участие в передаче автомобиля.

 

 

 

addtext_03-13-12.27.35.jpg

 

 

 

 

V dokumentu musí být zapsána výbava automobilu, pokud je poškozen,tak správný kod poškození. A celý dokument podepíšeme.

POŠKOZENÍ  MUSÍ BÝT POTVRZENO PŘI VYZVEDNUTÍ - RAZÍTKO, PODPIS

A MUSÍ BÝT POTVRZENO PŘI PŘEDÁNÍ - RAZÍTKO PODPIS

ZÁKAZNÍK SI UDĚLÁ KOPII

 

The document must contain the car's equipment, if it is damaged, the correct damage code. And we will sign the document.

DAMAGE MUST BE CONFIRMED AT PICKUP - STAMP, SIGNATURE

AND MUST BE CONFIRMED WHEN DELIVERED - STAMP, SIGNATURE

THE CUSTOMER MAKES A COPY

 

Документ повинен містити обладнання автомобіля, якщо він пошкоджений, правильний код пошкодження. І ми підпишемо документ.

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НЕОБХОДИМО ПОДТВЕРДИТЬ УЩЕРБ - ПЕЧАТЬ, ПОДПИСЬ.

ПРИ ДОСТАВКЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПОДТВЕРЖДЕНО - ПЕЧАТЬ, ПОДПИСЬ

ЗАКАЗЧИК ДЕЛАЕТ КОПИЮ

 

 

 

vzor-ok.png

 

 

 

V dokumentu je příklad, kdy je u automobilu poškrábané pravé zrcátko. Kod pravého zrcadla je M2, a kod pro škrábanec je 2. Celý kod se zapíše ve tvaru M2-2

There is an example in the document where the right mirror is scratched in the car. The right mirror code is M2, and the scratch code is 2. The entire code is written in the form of M2-2

У документі є приклад, де в машині дряпається праве дзеркало. Правий код дзеркала M2, а код скретчу - 2. Весь код записується у вигляді M2-2

 

 


 

 

vegaczech-logo.jpg

 

 

BUDGET

 

 

 

Dokument je na spočítání všech nákladů k zadané práci. Práce se počítá od konce předešlé práce, do konce práce z dokumentu. Například jsme včera v 15 hodin předali automobil zákazníkovi, tak od té doby se počítají všechny položky ( Taxi, vlak, Bus, Hotel,  tankování ) do nákladů aktuální práce. Všechny náklady na tuto práci končí odevzdáním vozidla.

 

The document is for calculating all the costs for the assigned work. The work is counted from the end of the previous work to the end of the work from the document. For example, we handed over the car to the customer yesterday at 3 p.m., so since then all items (taxi, train, bus, hotel, refueling) are included in the costs of the current work. All costs for this work end when the vehicle is handed over.

 

Документ предназначен для расчета всех затрат на порученные работы. Работа отсчитывается от окончания предыдущей работы до окончания работы из документа. Например, мы передали машину заказчику вчера в 15:00, поэтому с тех пор все статьи (такси, поезд, автобус, гостиница, заправка) включены в стоимость текущих работ. Все затраты на данную работу заканчиваются при сдаче автомобиля.

 

 

 

Před zápisem do formuláře je potřeba nadepsat všechny účtenky

Before writing to the form, all receipts need to be written

Перш ніж писати у форму, треба записати всі квитанції

 

 

 

V plném rozlišení po kliknutí:

Full resolution after double clicks:

Повна роздільна здатність після подвійних кліків:

 

 

tickety-pred-popsanim.jpg

 

 

 

Na každou účtenku napíšeme svoje jméno, ID práce, číslo šasi, jak bylo placeno - karta, hotovost 

For each receipt we will write your name, job ID, chassis number, how it was paid - card, cash

Для кожного квитанції ми напишемо ваше ім'я, ідентифікатор роботи, номер шасі, як він був оплачений - картка, готівка

 

 

 

 

tickety-po-popsani.jpg

 

 

 

Náklady spojené s prací, jednoduše napíšeme do dokumentu, který jsme dostali, při zadání práce.

 

Při Startu zapíšeme stav Tachometru , Stav paliva v nádrži. 

Na Konci zapíšeme stav Tachometru , Stav paliva v nádrži. 

 

Dále rozepíšeme jednotlivé položky výdajů, spojených z cestou.

 

Platby platební kartou VISA odevzdáme v samostatné obálce do účtárny.

 

Platby (Tankování paliva, Placení mýtných poplatků atd) provedené TANKOVACÍ KARTOU (Routex, DKV, IDS) nebo placené v HOTOVOSTI, přicvakneme k dokumentu.

Účtárna nám případné naše vložené peníze proplatí.

 

Např.: I když něco zaplatíme vlastní soukromou platební kartou, tak do vyúčtování se to dává jako HOTOVOST.

 

 

 

 

20240308185251_001.jpg

 

 

 

Výsledek vypadá podobně:

Result:

Результат:

 

 

img_20190617_160805.jpgimg_20190617_160833.jpgimg_20190617_160818.jpg

 

 

 


 

 

vegaczech-logo.jpg

 

 

 

 

Návod jak vyplnit žlutý technický průkaz je k dispozici po kliknutí:

Instructions on how to complete the yellow  technical certificate are available by clicking:

Інструкції щодо заповнення жовтого технічного сертифіката можна отримати, натиснувши:

 

 

 


 

 

Návod jak vyplnit červený  technický průkaz je k dispozici po kliknutí:

Instructions on how to complete the red technical certificate are available by clicking:

Інструкції щодо заповнення красный технічного сертифіката можна отримати, натиснувши:

 

 

 


 

 

 

Návod jak pracovat z VEGA APP

Instructions on how to work from VEGA APP

Инструкция по работе из VEGA APP